Ždaňa

Obec Ždaňa leží pri sútoku rieky Olšavy a Hornádu, na úpätí Slanských vrchov. Územie bolo osídlené už v neolite, nachádza sa tu sídlisko zo staršej i mladšej doby bronzovej, rímske opevnenia a slovanská osada. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1222 (Villani Sudan).

Komunitný park v centre obceje miestom oddychu a stretávania sa miestnych obyvateľov. Jeho súčasťou  je jazierko, kamenná fontánka, lavičky, ohnisko, bicyklová dráha pre deti.

Cez obec vedie cyklotrasa Hornád, ktorá v týchto miestach až po obec Trstené pri Hornáde poskytuje pohľad na pôvodné koryto rieky Hornád, v súčasnosti bez vody. Dnes Hornád preteká pravdepodobne cez pôvodné koryto rieky Torysa. 

Brehy Tureckého potoka sú tvorenéprirodzenými brehovými porastami jelše a vŕbami, v blízkosti koryta potoka  v pieskovej stene sa nachádza hniezdisko chráneného včelárika zlatého.